Lưu trữ thẻ: tải bộ cài esigner 1.0.8

Khắc phục lỗi không cài đặt esigner 1.0.8 thuedientu.gdt.gov.vn

Bạn đang gặp lỗi khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn. Trang thuế bắt cài đặt tiện ích mở rộng esigner 1.0.8 mới có thể đăng nhập được. Nhưng trong lúc cài đặt thì trang thuế báo lỗi Lỗi 404 như bên dưới. Sau đây cách khắc phục lỗi không cài đặt được esigner 1.0.8 mới nhất. 404.Đã xảy ra lỗi. Không tìm thấy URL được yêu cầu trên máy chủ này. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết. Khắc Phục Lỗi 404 khi cài đặt tiện ích mở rộng esigner 1.0.8 trên trình duyệt chrome. Hiện nay việc kê khai thuế và nộp thuế đều thực hiện trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. và được chạy trên trình duyệt Chrome. Nhưng khi chúng ta đăng nhập vào thì bên trang thuế bắt caì đặt tiện ích mở rộng Esigner 1.0.8. Nhưng trong lúc cài đặt theo hướng dẫn trang thuế thì...